7. Meranie vlastností elektromagnetických polí

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov sa venuje meraniu a hodnoteniu rôznych vplyvov na životné a pracovné prostredie. Súčasťou tejto činnosti je meranie elektromagnetických polí a neionizujúceho žiarenia. Použitím citlivých prístrojov od firmy Narda a Gigahertz-Solutions sa vykonávajú merania tak v pásme nízkych, ako aj v pásme vysokých frekvencií, a to vo frekvenčnom rozsahu:

 
· pre elektrickú zložku

5 Hz – 400 kHz a 800 – 2500 MHz

5 Hz – 32 kHz a 100 kHz – 3 Ghz

 
· pre magnetickú zložku

5 Hz – 400 kHz a 800 – 2500 MHz

5 Hz – 32 kHz a 27 MHz – 1 GHzZdroje elektromagnetického žiarenia:

· rozvodne elektrického prúdu,

· priemyselné prevádzky (napr. plastické zváranie, tavenie kovov, zváranie a pod.),

· vlakové a mestské trolejové vedenia,

· mobilné vysielače a telefóny,

· rozhlasové a televízne vysielače,

· radary.


Pracovisko je držiteľom „Odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie faktorov životného a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie pre oblasti merania elektromagnetického žiarenia“ udelenej Úradom verejného zdravotníctva v súlade s platnou legislatívou.

 

Pracovisko vykonáva nasledovné práce:

1. Meranie  intenzity elektromagnetického žiarenia v pracovnom prostredí, ktoré zahŕňa:

· meranie vysokofrekvenčného elektro­magnetického žiarenia,

· meranie nízkofrekvenčného elektrického žiarenia,

· meranie nízkofrekvenčného magnetického žiarenia,

· posudzovanie expozície pracovníkov,

· vyhodnocovanie meraní.

 

2. Meranie intenzity elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí, ktoré zahŕňa:

· meranie vysokofrekvenčného elektro­magnetického žiarenia,

· meranie nízkofrekvenčného elektrického žiarenia,

· meranie nízkofrekvenčného magnetického žiarenia,

· posudzovanie nameraných hodnôt,

· vyhodnocovanie meraní.

 

3. Komplexné zhodnotenie elektromagnetických polí v pracovnom prostredí, ktoré zahŕňa:

· analýzu expozície pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb,

· analýzu expozície pri zmene technológií,

· analýzu expozície elektromagnetických polí pri expozícii viacerými zdrojmi,

· štúdiu expozície elektromagnetických polí pri súčasnej expozícii viacerými frekvenciami,

· štúdiu expozície elektromagnetických polí v podmienkach krátkodobej i dlhodobej expozície a v  

  nepretržitých prevádzkach,

· komplexné spracovanie štúdií a odborných posudkov.

 

Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy SR. Zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní, hodnotení expozície na pracovisku i v životnom prostredí, navrhovaní opatrení proti účinkom elektromagnetických polí na človeka, pri spracovaní štúdií a posudkov sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

 · bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

· verejného zdravotníctva,

· metrológie.

 
a podľa technických predpisov, najmä:

 
· STN P ENV 50166-1

· STN P ENV 50166- 2

· STN EN 50 383

· STN EN 50 366

· STN EN 50 360

 


Legislatíva definuje práva a povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb ako aj používateľov a prevádzkovateľov zdrojov nízkych a vysokých frekvencií, stanovuje opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov i obyvateľstva v podmienkach Slovenskej republiky s ohľadom ochrany zdravia ľudí, podľa ktorých:

 
· je povinný zabezpečiť technické, organi­začné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvateľov na najniž­šiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov,

· zdroje elektromagnetického žiarenia pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k prekračovaniu limitov expozície obyvateľov.


Fyzická os
oba podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia sú v zmysle platnej legislatívy povinné:

a) zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila limitné hodnoty ustanovené legislatívou,

b) zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie optického žiarenia.

 

 
Prehľad niektorých našich zákazníkov:

· Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany,

· SPP, a.s., Bratislava,

· SBD III, Košice,

· T-Systems Slovensko, s.r.o., Košice.

Tu si môžete stiahnuť leták: Meranie vlastností elektromagnetických polí.pdf (965,1 kB)

Foto galéria: Meranie vlastností elektromagnetických polí

/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag3-big-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag8-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag4-big-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag9-big-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag10-big-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag11-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag13-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag14-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag1-big-jpg1/
/album/foto-galeria-meranie-vlastnosti-elektromagnetickych-poli/elektromag2-big-jpg1/

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.