1. Meranie a hodnotenie hluku

Autorizovaná skupina akustiky prostredia, ktorá pôsobí na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov sa venuje meraniu a hodnoteniu hluku v životnom a pracovnom prostredí a návrhu opatrení pre zníženie hlučnosti. Pre svoju činnosť používa najmodernejšie prístrojové vybavenie firmy Norconic, a softvérové vybavenie firmy Datakustik a Gfal. pre odborné práce využíva vlastné laboratórne vybavenie, ako aj laboratória združeného pracoviska s firmou Bosch Siemens Haußgeräte, ktorá vlastní technolo­gické centrum so špičkovým prístrojovým vybavením pre posudzovanie a optimalizáciu akustic­kého dizajnu výrobkov.


Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy SR.

Zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní, výpočte expozície na pracoviskách v hodnotení navrhovaní opatrení proti vplyvom hluku na človeka, pri spracovaní štúdií a posudkov sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
· verejného zdravotníctva,
· metrológie,
· objektivizácie hodnotenia hlukových deskriptorev,
· príslušných nariadení vlády a vyhlášok rezortných ministerstiev, ktoré stanovujú prípustné
hodnoty hluku a infrazvuku.


Okrem legislatívneho rámca usmerňujú platné technické predpisy dané normatívami najmä:
STN ISO 1996 – 1: 2006
STN ISO 9612: 1997
STN EN ISO 12001
STN EN 352
STN EN ISO 4869 – 2

a mnohých ďalších.

Pracovisko je držiteľom:
· rozhodnutia o autorizácii Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa
§ 24 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je
autorizované na výkon úradného merania hluku,


· všetci členovia Autorizovanej skupiny akustiky prostredia sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na meranie hluku vydaného hlavným hygienikom SR,


· pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon úradných meraní hluku v
životnom a pracovnom prostredí,


· členovia autorizovanej skupiny akustiky prostredia sú osoby spôsobilé pre posudzovanie vplyvov
činnosti na životné prostredie v rámci posudzovania (EIA).


Pre komplexné riešenie problematiky hlučnosti ponúkame nasledovné druhy prác:
1. Úradné merania hlučnosti v pracovnom prostredí v zmysle platnej legislatívy, najmä:
· meranie hluku v pracovnom prostredí,
· výpočet hlukovej expozície pracovníkov,
· vyhodnotenie meraní a analýza meraní,
· posúdenie účinnosti používaných chráničov sluchu.
2. Dlhodobé monitorovanie hluku v životnom prostredí, napr. v blízkosti letísk, rozsiahlych
priemyselných komplexov, dopravných trás a pod.


3. Úradné meranie imisií hluku emitovaných priemyselnými a dopravnými stavbami v zmysle
platnej legislatívy, najmä:

· meranie imisií hluku v životnom prostredí,
· posudzovanie hlukovej expozície obyvateľov,
· vyhodnotenie meraní a frekvenčná analýza meraní.

4. Meranie akustického výkonu strojov v zmysle platnej legislatívy.

5. Štúdie možností znižovania hlučnosti v pracovnom prostredí priemyselných podnikov, ktoré
zahŕňa najmä:

· analýzu súčasného stavu,
· spracovanie štúdie možností zníženia hlukovej záťaže,
· návrh technických a organizačných opatrení na zníženie hlučnosti.

6. Štúdie možností znižovania hlučnosti v životnom prostredí, ktoré zahŕňajú:

· analýzu súčasného stavu,
· štúdie možností zníženia hlukovej záťaže,
· ochrana územia pred environmentálnym hlukom,
· návrh technických opatrení na zníženie hlučnosti.

7. Kvantifikácia zvukoizolačných vlastnosti materiálov určením ich charakteristík v laboratórnych
podmienkach pracoviska.

8. Meranie a posudzovanie stavebných konštrukcií najmä:

· meranie a posudzovanie stavebno-akustických vlastností priečok,
· meranie doby dozvuku,
· spracovanie štúdií a posudkov.

9. Posudzovanie hlučnosti výrobkov v hlukovej komore a riešenie ich akustického dizajnu.

10. Spracovanie psychoakustických štúdií.

 

Prehľad niektorých našich zákazníkov:
·    Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany,
·    SPP – preprava, a.s., Bratislava,
·    SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,
·    US Steel, s.r.o., Košice,
·    PRODEX, s.r o., Bratislava,
·    MONDI Business Paper SCP, a.s., Ružomberok,
·    Mecom, a.s., Humenné,
·    Magistrát mesta Košice, Košice,
·    Casta Slovakia, s.r.o., Nitra,
·    Europrojekt Zeta 6 SK, s. r. o.,
·    Bosch Siemens Haußgeräte Drives and Pumps, s.r.o.,  Michalovce,
·    MOBILSTAR, s.r.o., Košice,
·    FHI, s.r.o., Košice,
·    VÚSAPL, a.s., Nitra,
·    Humenská mliekareň, a.s., Humenné,
·    MOLEX Slovakia, a.s., Kechnec,
·    Dopravný podnik mesta Košice, Košice,
·    Považská Cementáreň, a.s., Ladce,
·    STRIP, a.s., Košice,
·    BDK, s.r.o., Humenné,
·    EKL – IN, s.r.o., Košice,
·    VIHORLAT, s.r.o., Snina,
·    Architektonické štúdio „ArS“, Košice,
·    Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice,
·    RADEN, s.r.o., Košice,
·    SABAR, s.r.o., Markušovce,
·    Sudop TRADE, s.r.o., Košice,
·    IKP Consulting Engineers, s.r.o., Košice,
·    Stavebná recyklačná a konzultačná, a.s., Košice,
·    Tepelné hospodárstvo, s.r.o. , Košice,
·    Kybernetika, s.r.o., Košice,
·    V.O.D.S., a.s., Košice,
·    Medzevská drevárenská fabrika, s.r.o., Medzev,
·    KOPA, s.r.o., Košice,
·    Kerkotherm, a.s., Košice,
·    Hutné montáže, s.r.o., Košice,
·    SŤS VVV Machiner, s.r.o.,
·    Valcovňa profilov, a.s., Bočiar,
·    Teamprerent, s.r.o., Bratislava,
·    Whirlpool Slovakia, s.r.o., Poprad,
·    T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice,
·    SSIM, a.s., Košice.
Tu si môžete stiahnuť leták:  Meranie a hodnotenie hluku.pdf (2,8 MB)

Foto galéria: Meranie a hodnotenie hluku

/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk2-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk3-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk4-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk5-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk6-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk7-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk8-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk9-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk10-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk11-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/hluk12-big-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-1-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-2-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-3-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-4-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-5-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-6-jpg/
/album/galeria-1-meranie-a-hodnotenie-hluku/meranie-hluku-big-7-jpg/

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.