8. Meranie a hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy

Odborne spôsobilá skupina pracovníkov na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty TU v Košiciach sa venuje meraniu a hodnoteniu tepelno-vlhkostnej mikroklímy vo vnútornom, pracovnom a obytnom prostredí budov. Pre svoju činnosť používa moderné prístrojové vybavenie firmy TESTO vrátane softvérového vybavenia.


Pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon meraní a hodnotenie mikroklimatických parametrov vo vnútornom pracovnom prostredí.


Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy a noriem. Zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní a hodnotení mikroklimatických parametrov a pri spracovaní štúdií sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

· verejného zdravotníctva,

· metrológie,

· merania a hodnotenia mikroklimatických parametrov.


V zmysle platnej legislatívy sa pod pojmom tepelno-vlhkostná mikroklíma rozumie komplexné pôsobenie tepla, vlhkosti a prúdenia vzduchu, ktoré je súčasťou celkovej mikroklímy vnútorného prostredia budov. Hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy sa musí vykonávať na základe porovnania meraním zistených hodnôt veličín s limitmi stanovenými príslušným legislatívnym predpisom.


Pracovisko vykonáva nasledovné práce:

1. Merania mikroklimatických parametrov vnútorného prostredia:

· operatívna teplota vzduchu to (°C),

· výsledná teplota guľového teplomera tg (°C),

· relatívna vlhkosť vzduchu rh (%),

· rýchlosť prúdenia vzduchu va (m.s-1).


2. Hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy na základe nameraných veličín:

· hodnotenie tepelnej záťaže jednotlivcov v priemyselnom prostredí,

· hodnotenie priemerného účinku tepla na človeka počas jeho pracovnej činnosti,

· optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky pre príslušné triedy práce,

· únosné mikroklimatické podmienky pri záťaži teplom a chladom.


3. Zisťovanie a meranie mikroklimatických parametrov vo vnútornom prostredí budov.


4. Zisťovanie a meranie mikroklimatických parametrov pracovného prostredia.5. Prognóza stredného tepelného pocitu (PMV).


6. Prognóza percentuálneho podielu nespokojných (PPD).


7. Spracovanie štúdií a posudkov z oblasti mikroklimatických podmienok.


Mikroklimatické podmienky označované aj ako tepelné vlhkostné podmienky sú určené teplotou, relatívnou vlhkosťou a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Sú navzájom závislé, zmena jednej z nich má za následok aj zmenu ďalších dvoch. Tieto fyzikálne veličiny vymedzujú subjektívne pocity pohody či nepohody. V extrémnych prípadoch je možné ich posudzovať ako škodliviny s negatívnym vplyvom na zdravie človeka. Rozhodujúci pre tepelný stav človeka je jeho tepelná bilancia, t.j. vzťah medzi množstvom tepla nimi produkovaného a množstvom tepla odvádzaného z organizmu do okolitého prostredia.


Objektívne metódy hodnotenia mikroklimatických podmienok spočívajú v meraní fyzikálnych veličín určujúcich mikroklímu Hodnotiacim kritériom je stanovenie operatívnej teploty vzduchu.


Na zabezpečenie optimálnych mikroklimatických podmienok zamestnancov v teplom aj chladnom období roka je potrebné analyzovať jednotlivé faktory pracovného prostredia a identifikovať, ako na nich rušivo, resp. škodlivo pôsobia. Zásady, kritériá a parametre sú zakotvené legislatívne a normatívne a sú východiskom pre analýzy a hodnotenie mikroklimatických parametrov pracovného prostredia.


Objektívne hodnotenie merateľných faktorov s použitím aktuálnych metód a techník merania, umožňujú získať presné údaje. Výsledkom týchto hodnotení je zdokonaľovanie pracovného prostredia, zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, odstránenie pôsobenia negatívnych faktorov prostredia, zvýšenie bezpečnosti, zníženie chorobnosti i úrazovosti.Prehľad niektorých zákazníkov:

· Slovenské elektrárne a.s., Elektrárne Vojany,

· Intersteel Slovakia, spol. s r.o.,

· SPP a.s., Bratislava,

· VÚSAPL, a.s., Nitra,

· Architektonické štúdio „ArS“, Košice,

· Whirlpool Slovakia, s. r. o., Poprad.

Tu si môžete stiahnuť leták: Meranie a hodnotenie tepelno-vlhkostnej mikroklímy.pdf (1,4 MB)

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.