6. Meranie osvetlenosti prostredia

Odborne spôsobilá skupina osvetlenia prostredia, ktorá pôsobí na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty TU v Košiciach sa venuje meraniu a hodnoteniu denného a umelého osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí a návrhu osvetľovacích sústav. Pre svoju činnosť používa moderné prístrojové vybavenie firmy PRC Krochmann a TESTO GmbH & Co vrátane softvérového vybavenia.

 

Všetci členovia odbornej skupiny osvetlenia prostredia sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie a hodnotenie osvetlenia vydaného hlavným hygienikom SR.


Pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon úradných meraní a hodnotení svetelno-technických parametrov vo vnútornom a vonkajšom prostredí.


Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy a noriem, zmeny v legislatíve neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri meraní a hodnotení svetelno-technických veličín, pri spracovaní štúdií sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

· verejného zdravotníctva,

· metrológie,

· osvetľovania,

· merania a hodnotenia svetelno-technických parametrov,

· odporúčania CIE (Medzinárodná komisia pre osvetlenie).


normatívov:

STN EN 12 464 – 1

STN EN 12 464 – 2

 

V zmysle súčasne platnej legislatívy v oblasti osvetlenia musí byť osvetlenie vnútorných priestorov zabezpečené osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby v miestnostiach s pobytom ľudí alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie vo vzťahu k zrakovej činnosti osôb a k charakteru svetelného prostredia. Umelé a denné osvetlenie sa v zmysle platnej legislatívy objektivizuje meraním.


Pracovisko vykonáva  nasledovné práce:

1. Úradné merania parametrov osvetlenia v pracovnom prostredí:

· meranie intenzity umelého a denného osvetlenia,

· meranie jasu plôch a telies odrážajúcich a vyžarujúcich svetelné žiarenie,

· výpočet parametrov denného a umelého osvetlenia.

 

2. Hodnotenie parametrov osvetlenia v pracovnom prostredí:

· hodnotenie umelého a denného osvetlenia,

· tvorba svetelných máp vnútorného pracovného prostredia.

     

3. Štúdie  možností optimalizácie  osvetľovacích sústav:

· analýzu súčasného stavu,

· spracovanie štúdie možností zvýšenia efektívnosti osvetľovacích sústav,

· návrh technických opatrení na zlepšenie svetelno-technických parametrov.

 

4. Návrh osvetľovacích sústav vo vnútornom a vonkajšom prostredí:

· návrh osvetlenia vo vnútornom prostredí, určenom pre pobyt osôb,

· verejné vonkajšie osvetlenie,

· osvetlenie hromadných podzemných parkovísk a garáží,

· projekt osvetľovacej sústavy,

· využitie PC softvéru pri návrhu osvetľovacích sústav.

 

5. Spracovanie štúdií a posudkov pre hodnotenie ultrafialového, infračerveného, laserového a iného optického žiarenia, najmä:

· objektivizácia svetelnotechnických parametrov zdrojov optického žiarenia,

· hodnotenie zdroja optického zariadenia,

· návrh technických opatrení na úpravu parametrov zdrojov.

 

 
Fyzická osoba podnikatel a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú umelé zdroje ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia sú v zmysle platnej legislatívy povinné:

a) zabezpečiť aby expozícia obyvateľov a ich prostredia neprekročila limitné hodnoty ustanovené legislatívou,

b) zabezpečiť objektivizáciu a hodnotenie optického žiarenia.

 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné osvetlenie pracovných priestorov. Vnútorné prostredie musí spĺňať požiadavky na osvetlenie. Preslnenie a iné druhy optického žiarenia.

 

Prehľad niektorých zákazníkov:

· Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany,

· SPP – preprava, a.s., Bratislava,

· SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,

· Mesto Košice, Košice,

· VÚSAPL, a.s., Nitra,

· Architektonické štúdio „ArS“, Košice,

· TeamPrevent, s.r.o, Bratislava,

· T-systems Slovakia, s.r.o., Košice,

· Whirlpool Slovakia, s.r.o., Poprad.

 

Tu si môžete stiahnuť leták:  Meranie osvetlenosti prostredia.pdf (1,7 MB)

 

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.