5. Tvorba imisných máp

Katedra environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa venuje modelovaniu šírenia imisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych a mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia.

Zaoberáme sa predovšetkým modelovaním šírenia emisií priemyselných zdrojov a automobilovej dopravy. Pre výpočet používame všeobecne uznávané a odporú­čané metódy v zmysle Smernice EU č. 1999/30/EC ako aj Smernice č. 2000/69/EC.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že hlavné škodliviny v ovzduší produkuje energetika, automobilová doprava a priemysel. Zameriavame sa na najproblema­tickejšie látky v ovzduší, hlavne:

• SO25

• NOX)

• benzol,

• prach (Pm 10).


Ovzduším vo všeobecnosti rozumieme vzdušný obal Zeme. Čistý vzduch neobsahujúci žiadny prach, ani plynné znečisťujúce látoky je ideálnym pojmom a v prírode sa prakticky nevyskytuje. Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy.

 

Súčasné problémy v oblasti znečisťovania ovzdušia sú charakterizované:

• vysokými ročnými množstvami produkovaných emisií znečisťujúcich látok z priemyselných stacionárnych zdrojov,

• stúpajúcim trendom znečisťovania ovzdušia emisiami výfukových plynov z mobilných zdrojov, hlavne automobilovej dopravy,

• zvyšujúcim sa imisným znečistením ovzdušia nadlimit-nou koncentráciou znečisťujúcich látok a polietavým prachom.

 

Vytvorené imisné mapy poskytujú možnosť porovnania imisnej situácie v konkrétnej lokalite s limitmi hodnôt, ktoré sú stanovené v príslušnej legislatíve.

Súčasné mestské aglomerácie s vysokou intenzitou dopravy, intenzívne sa rozvíjajúce priemyselné parky, prevádzky pre výrobu energií a spracovanie odpadov často nadmerne znečisťujú svoje okolie. Vtýchto loka­litách sú obyvatelia vystavovaní zdravotným rizikám, vyplývajúcim zo zvýšenej expozície znečisťujúch látok v ovzduší, ktorá tieto podmienky zohľadňuje.


Meranie koncentrácie znečisťujúcich látok nepos­kytuje komplexný obraz o rozložení a veľkosti znečistenia ovzdušia z bodových, plošných a líniových zdrojov znečis­ťujúcich látok. Na podrobné zmapovanie koncentrácie znečisťujúcich látok v určitej oblasti by bolo potrebných množstvo meracích stanovíšť, čo je nákladovo neúnosné hlavne preto, že pri šírení emisií hrajú rozhodujúcu úlohu dlhodobé meteorologické podmienky. Z týchto dôvodov používame pre spracovanie imisných štúdií a posudkov metódu matematického modelovania šírenia emisií v ovzduší.

Pre modelovanie šírenia znečisťujúcich látok v ovzduší sa využíva najmodernejšie softvérové vyba­venie spoločnosti DataKustik, SRN.


Pri výpočte sa berie do úvahy členitosť terénu, urbanizácia krajiny, dlhodobé meteoroligcké podmienky v danej lokalite a charakter zdrojov znečistenia.


Pre človeka má najväčší význam lokálne znečistenie prízemnej vrstvy ovzdušia od miestnych zdrojov. Ich koncentrácie vykazujú výrazné denné a sezónne zmeny v závislosti od orografických a meteorologických faktorov. Pri slabom prúdení vzduchu alebo bezvetrí, spojenom s výraznou teplotnou inverziou môžu koncentrácie ško­dlivín dosiahnuť hodnoty, ktoré výrazne presahujú prí­pustné imisné limity.

 

Matematickým modelovaním možno vytvoriť imisné mapy, ktoré prezentujú:

• hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší,

• celodenné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší,

• celoročné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší.

Všetky tieho mapy možno vytvoriť samostatne pre jednotlivé znečisťujúce látky.Pre komplexné posúdenie imisnej situácie ponúkame nasledovné druhy prác:

1. Spracovanie imisných štúdií pre:

- procesy posudzovania vplyvov na životné pros­tredie v rámci procesu posudzovania podľa EIA,

- projektovú prípravu stavieb,

- územné konanie.


2.
Tvorba imisných máp okolia premyselných prevá­dzok (napr. energetických zdrojov, teplární) a cest­ných komunikácií, mestských aglomerácií, obyt­ných zón a pod.

3. Predikcia imisií znečisťujúcich látok v ovzduší, vytváranie  podkladov  pre   návrh  odlučovacích zariadení.


Orgá
nmi ochrany ovzdušia sú:

    ministerstvo životného prostredia,ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

    inšpekcia,

    krajské úrady životného prostredia,

    obvodné úrady životného prostredia,

    obce.Tu si môžete stiahnuť leták:   Tvorba imisných máp.pdf (2,5 MB) 

 

Foto galéria: 5. Tvorba imisných máp

/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-001-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-002-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-003-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-004-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-005-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-006-jpg/
/album/foto-galeria-5-tvorba-imisnych-map/imisne-mapy-007-jpg/

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.