4. Meranie, hodnotenie a znižovanie vibrácií

Vibrácie strojov, zariadení a stavieb sa prenášajú na ruky alebo i celé telo. V dôsledku dlhodobých vibrácií, môže dôjsť k postihnutiu nervov, ciev, svalov a kĺbov.

Autorizovaná skupina akustiky prostredia, ktorá pôsobí na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov sa venuje aj meraniu a hodnoteniu vibrácií v životnom a pracovnom prostredí a návrhu opatrení pre zníženie expozície vibráciám. Pre svoju činnosť používa najmodernejšie prístrojové vybavenie firiem Norsonic, a vibračné snímače firmy Dytran Instruments, inc a PCB Piezoelectronics.

Činnosť pracoviska sa riadi podľa platnej legislatívy a zmeny v legislatíve. Neustále sledujeme a našu činnosť aktualizujeme podľa týchto zmien. Pri nameraní, hodnotení, návrhu opatrení proti účinkom hluku na človeka, pri spracovaní štúdií a posudkov sa riadime hlavne legislatívou z oblasti:

· bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

· verejného zdravotníctva,

· metrológie,

· objektivizácie hluku.

 

Kompetencie pracoviska:

· členovia Autorizovanej skupiny akustiky prostredia sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  na meranie vibrácií vydaného hlavným hygienikom SR,

· pracovisko disponuje potrebnými technickými a ľudskými zdrojmi pre výkon úradných meraní hluku
  v životnom a pracovnom prostredí.

 

Pre komplexné riešenie problematiky vibrácií ponúkame nasledovné druhy prác:

1. Úradné merania vibrácií v pracovnom prostredí v zmysle platnej legislatívy, najmä:

· meranie vibrácií prenášajúcich sa na ruky, hlavne z ručného náradia (zbíjačky, vŕtačky, pneumatické kladivá,
  píly, kosačky) a strojov (dopravné stroje, traktory),

· meranie vibrácií prenášajúcich sa na celé telo (výrobné linky, dopravné prostriedky, stavebné mechanizmy),

· meranie miestnych vibrácií, prenášajúcich sa na určitú časť tela z akéhokoľvek zdroja.


2. Úradné merania vibrácií vo vnútornom prostredí budov a stavieb, najmä:

· obytných miestností,

· priestorov so zvýšenou ochranou (napr. nemocničné izby),

· školy, kancelárie,

· priemyselné objekty.

 

3. Štúdie možností znižovania vibrácií v pracovnom prostredí, ktoré zahŕňa najmä:

· analýzu súčasného stavu, spracovanie štúdie možností zníženia expozície vibráciám,

· návrh technických a organizačných opatrení na zníženie expozície vibráciám.

 

4. Štúdie možností znižovania hlučnosti vo vnútornom prostredí, ktoré zahŕňajú:

· analýzu súčasného stavu,

· ochranu územia pred vibráciami.

 

Práva a povinnosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky ohľadom ochrany zdravia ľudí pred účinkami vibrácií ustanovuje legislatíva Slovenskej republiky, v zmysle ktorej je zamestnávateľ povinný posudzovať riziká z vibrácií a tieto pravidelne v potrebnom rozsahu aktualizovať. Na základe posúdenia rizík musí vykonať potrebné opatrenia.

Tu si môžete stiahnuť leták:  Meranie, hodnotenie a znižovanie vibrácií.pdf (1,5 MB)

 

Foto galéria: Meranie, hodnotenie a znižovanie vibrácií

/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie6-jpg/
/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie7-jpg/
/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie8-jpg/
/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie9-jpg/
/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie10-jpg/
/album/foto-galeria-meranie-hodnotenie-a-znizovanie-vibracii/vibracie11-jpg/

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.