10. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie /EIA-SEA/

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) sa považuje za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej politiky pre uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja (TUR). Predstavuje účinný a preventívny nástroj environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v ochrane životného prostredia, ktorý vychádza z prognózy a hodnotenia očakávaných vplyvov plánovaných činností na životné prostredie.

V súčasnosti je v SR posudzovanie vplyvov na životné prostredie upravené legislatívne:

    zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    vyhláškou MŽP SR č. 113/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Odborne spôsobilá osoba je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP v zozname, ktorú obstarávateľ' (v prípade SEA) alebo navrhovateľ (v prípade EIA) môže požiadať o vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente, zámeru na realizáciu činnosti, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti a príslušný orgán ju môže
poveriť vypracovaním odborného posudku v rámci SEA, resp. EIA.


Na Katedre environmentalistiky a riadenia procesov pracujú fyzické osoby spôsobilé posudzovať vplyvy v rôznych odvetviach a oblastiach činností s bohatými teoretickými aj praktickými skúsenosťami v procese EIA a SEA, či už pri príprave dokumentácie pre proces posudzovania, alebo pri odbornej expertíze, resp. posudku.


Pracovníci katedry vykonávajú svoju činnosť v procese EIA a SEA na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného MŽP pre:

  odbory činností:

 environmentalistika,

 odpadové hospodárstvo,

 technológie,

 hluk a vibrácie.

 oblasti činností:

 energetické stavby,

 stavby pre strojársku výrobu,

 stavby pre odpadové hospodárstvo,

 územný rozvoj a územné plánovanie.

V zmysle platnej legislatívy a na základe doterajších aktivít v oblasti EIA a SEA je katedra cez svoje fyzické, odborne spôsobilé osoby schopná pripraviť dokumentáciu pre proces posudzovania aj v ostatných odboroch a oblastiach činností, posudky nevynímajúc (napr. administratívne budovy, logisticko-nákupné centrá, športoviská, prečerpávacie komplexy atď.).

V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie ponúkame nasledovné práce, resp. služby:

a) príprava zámerov podľa prílohy č. 9 zákona na realizáciu   činností  (projektov,   stavieb,  zariadení v rozsahu prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. - EIA,

b) vypracovanie správ o  hodnotení činností podľa prílohy č. 11 v rozsahu prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z,

c) odborné posudky zámerov a správ o hodnotení (posudzovateľa určuje príslušný orgán, MŽP SR),

d) poradenstvo v procese posudzovania vplyvov - EIA a SEA,

e) školenie a teoretická príprava budúcich posudzova-teľov podľa vyhlášky č. 113/2006 Z.z. - príprava na skúšku,

f) vypracovanie oznámení o strategickom dokumente a správ k posudzovaniu strategického dokumentu,

g) odborné posúdenie strategických rozvojových dokumentov.Prehľad niektorých našich zákazníkov a spolupracovníkov v procese EIA:

    U.S. Steel, s.r.o., Košice,

    Ministerstvo životného prostredia SR,

    Ministerstvo hospodárstva SR,

    AQUATEST, a.s., Praha, ČR,

    Československá energetická spoločnosť, a.s., Košice,

    IPR KOŠICE, a.s.,

    ENTO, s.r.o., Košice

    PRK, s.r.o., Košice

    PROMT, s.r.o., Košice,

    Valcovňa profilov, a.s., Košice,

    OZÓN Hanušovce,a.s., Petrovnce,

    SSIM a.s., Košice.

 

 Tu si môžete stiahnuť leták:
Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie EIA-SEA.pdf (2,5 MB)

Foto galéria: Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie /EIA-SEA/

/album/foto-galeria-posudzovanie-vplyvov-cinnosti-na-zivotne-prostredie-eia-sea/tiraz-aquapark-kechnec-jpg/
/album/foto-galeria-posudzovanie-vplyvov-cinnosti-na-zivotne-prostredie-eia-sea/tiraz-crown-jpg/
/album/foto-galeria-posudzovanie-vplyvov-cinnosti-na-zivotne-prostredie-eia-sea/tiraz-gft-kechnec-jpg/
/album/foto-galeria-posudzovanie-vplyvov-cinnosti-na-zivotne-prostredie-eia-sea/tiraz-sportareal-kechnec-jpg/
/album/foto-galeria-posudzovanie-vplyvov-cinnosti-na-zivotne-prostredie-eia-sea/tiraz-swep-kechnec-jpg/

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.